ข้าวจานน้ำปลาช่อนเค็ม โตนเลสาบ

แบกเป้ลาวใต้ เขมร 24/25: ข้าวจานน้ำปลาช่อนเค็ม โตนเลสาบ